Dành cho phản biện


TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO

Dành cho phản biện

Chuyên gia phản biện của Tạp chí Khoa học Điều dưỡng vui lòng sử dụng mẫu phản biện "Mau-phan-bien-Tap-chi-NDUN " để đưa ra đánh giá của mình về bài báo. Xin gửi đánh giá cua mình về bài báo tới địa chỉ email của Tạp chí: jns@ndun.edu.vn (Bản có chữ ký gốc xin gửi tới văn phòng Tạp chí).

Dưới đây là một số thông tin để các chuyên gia phản biện có thể tham khảo:

Các chuyên gia phản biện có thể tham khảo tại: The-Peer-Review-Process-_-Wiley

The-peer-review-system-has-flaws--But-its-still-a-barrier-to-bad-science

Peer-Review-in-Scientific-Publications_-Benefits-Critiques-amp-A-Survival-Guide

- Các chuyên gia phản biện có thể tham khảo tài liệu "Peer-review-a-flawed-process-at-the-heart-of-science-and-journals"

Số mới ra

Gửi bài mới